Coaching - nasze podejście:

Coaching jest usystematyzowanym procesem rozwojowym nastawionym na wspomaganie Klienta (Uczestnika procesu coachingu) w definiowaniu i realizacji celów. W procesie coachingu, dzięki świadomie stosowanym przez coacha narzędziom, Klient wyłania skuteczne rozwiązania, strategie działania i podejmowania decyzji. Uczestnik może z jednej strony zidentyfikować swoje specyficzne kompetencje stanowiące jego istotny potencjał, z drugiej zaś ma okazję wybrać i doskonalić te, które zapewnią mu największą efektywność i sukces w działaniu.

Celem coachingu jest doskonalenie przez Klienta sposobu osiągania rezultatów we wspólnie z coachem zdefiniowanym obszarze, ukierunkowanie i przyspieszenie tempa rozwoju, a dzięki temu podniesienie efektywności i satysfakcji z pracy. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, korzystając z informacji na temat przeszłości Klienta jako podstawy do wypracowania najlepszych dla Klienta rozwiązań i wdrożenia ich w życie.

W tym procesie coach jest partnerem wspomagającym Klienta w dokonywaniu „odkryć” na swój temat i wdrażaniu skutecznych sposobów działania.

Coaching indywidualny

Proces coachingu indywidualnego może dotyczyć każdego zagadnienia zgłoszonego przez Klienta. Rozpoczyna się od zdefiniowania przez Uczestnika pożądanego celu. W trakcie coachingu konstruuje się odpowiednie kroki służące osiągnięciu celu, np. wykonanie pewnych zadań, wykształcenie nowych nawyków, rozwinięcie pożądanych umiejętności, rozwój wiedzy, stosowanie odpowiednich technik i modeli zachowań. Jednocześnie coach pomaga Uczestnikowi w radzeniu sobie z przekonaniami hamującymi zmianę oraz z pojawiającymi się celami konkurencyjnymi.

Coaching zespołowy

Proces coachingu grupowego/zespołowego jest nastawiony na doskonalenie rezultatów pracy zespołu. W tym celu coach na bieżąco udziela grupie informacji zwrotnych dotyczących komunikacji, interakcji pomiędzy członkami grupy, wkładu każdej osoby z zespołu w rezultat grupowy, etapu pracy zespołu, efektywności działań itd. Coaching grupowy jest przeprowadzany w trakcie realnych, roboczych spotkań zespołu.

Korzyści, jakie osiąga Klient w wyniku pracy z Coachem to:

  • określanie bardziej znaczących i jednoznacznych celów dla siebie i organizacji,
  • wzrost samoświadomości oraz poczucia odpowiedzialności za stawiane sobie cele,
  • zrozumienie swojej motywacji i jej zwiększenie, aby osiągać cele,
  • wzrost efektywności osiągania postawionych sobie celów.