Opis metody:

Kompetencje, kluczowe dla danego stanowiska, są ustalane wspólnie z Klientem, odpowiednio zdefiniowane oraz operacjonalizowane. Na tej podstawie opracowujemy metodologię Development Centre, która obejmuje obszerny zestaw technik symulacyjnych, narzędzi psychometrycznych oraz zadań podobnie jak w Assessment Centre, przy czym kluczowym aspektem jest diagnoza potencjału rozwojowego i określenie metod, które najbardziej efektywnie wspomogą ten rozwój. W celu dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny wykorzystujemy zestaw zadań i ćwiczeń odpowiednich dla specyfiki firmy i ocenianych kompetencji.

Wśród nich mogą być między innymi:

  • dyskusje grupowe z przydzielonymi konkretnymi rolami lub bez,
  • zadania wykonawcze grupowe lub indywidualne,
  • prezentacje na forum większej grupy lub tylko przed asesorami,
  • symulacje „trudnych rozmów” np. z Klientami, pracownikami, przełożonymi itp. w roli rozmówcy występują specjalnie przygotowani „aktorzy”,
  • zadanie pisemne typu ”case study” (studium przypadku), „in basket” (analiza dużej ilości dokumentów i podejmowanie decyzji na ich podstawie), „fact finding” (ustalanie faktów na podstawie zadanych informacji),
  • testy wiedzy,
  • testy umiejętności analizy informacji słownych i danych liczbowych,
  • testy kreatywności, spostrzegawczości,
  • kwestionariusze osobowości zawodowej (np. OPQ firmy SHL, Metoda Thomas International).

Realizację zadań obserwują, analizują i oceniają specjalnie dobrani asesorzy posiadający zarówno odpowiednie do danego procesu doświadczenie biznesowe, jak również wiedzę i umiejętność wnikliwej analizy obserwowanych zachowań i określenia właściwych kierunków rozwoju.

Development Centre umożliwia zdobycie pełnych informacji na temat kluczowych kompetencji pracowników, silnych i słabych stron w odniesieniu do zajmowanego stanowiska i pełnionych obowiązków. Jednocześnie wskazuje na obszary koniecznego rozwoju i umożliwia budowanie planu indywidualnego działania, mającego na celu zwiększanie efektywności w poszczególnych aspektach aktualnych i przyszłych zadań.