Opis metody:

Zarządzanie ludźmi

Skierowane zarówno do początkujących menedżerów jak i osób doświadczonych chcących poznać nowe trendy i doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników.

Sprzedaż

Szkolenie adresowane do nowych i doświadczonych handlowców o zróżnicowanym stażu wdrążające podstawowe oraz zaawansowane narzędzia, umiejętności i techniki o potwierdzonej skuteczności.
Zależnie od specyfiki może dotyczyć:
Pozyskiwania nowych Klientów (New Business Development),
Sprzedaży bezpośredniej B2B lub B2C,
Sprzedaży telefonicznej,
Obsługi Klientów.
Odrębny obszarem są warsztaty sprzedażowe dla trenerów i menedżerów sprzedaży, dla których zrozumienie procesów sprzedaży i obsługi Klientów oraz związanych z nimi mechanizmów jest konieczne dla skutecznej realizacji powierzonych zadań.

Zarządzanie efektywnością sprzedaży

Szkolenie adresowane do menedżerów sprzedaży różnych szczebli – wszystkich osób bezpośrednio zarządzających zespołami sprzedażowymi. Szkolenie wprowadza skuteczne metody podnoszenia efektywności i jakości pracy oparte na modelu zarządzania poprzez cele. Kładzie szczególny nacisk na rozumienie modelu w szerokim kontekście, tj. nie tylko realizacji celów ilościowych i jakościowych, ale także rozwoju kompetencji i postaw pracowników, które są niezbędne do realizacji postawionych przed nimi zadań biznesowych.

W trakcie zajęć warsztatowych, Uczestnicy nauczą się nie tylko właściwie wyznaczać cele oraz określać miary i wskaźniki ich realizacji, ale także prowadzić procesy coachingowe dla swoich podwładnych. Kluczowym jest, aby Uczestnicy zrozumieli i docenili znaczenie coachingu oraz innych metod codziennej pracy z pracownikami dla zwiększenia zarówno ich skuteczności jaki i zadowolenia z wykonywanych zadań.

Zakres programu obejmuje: wyznaczanie celów, określanie miar i wskaźników, metody monitorowania działań, coaching w terenie, prowadzenie spotkań i rozmów z podwładnymi, w tym rozmów okresowych oraz szeroko pojęte zagadnienia związane z motywacją. Ponad to szkolenie może obejmować dodatkowe obszary związane np. z profilowaniem i selekcją kandydatów na podległe stanowiska i inne zagadnienia zależnie od specyficznych potrzeb Uczestników. Ostateczny i szczegółowy zakres programu jest każdorazowo definiowany z Klientem.

Wystąpienia publiczne

Umiejętność występowania na forum jest potrzebna zarówno menedżerom w codziennych kontaktach biznesowych, jak też handlowcom prezentującym oferty oraz wszystkim innym, którzy stoją przed wyzwaniem przedstawienia czegokolwiek i przekonania do tego szerszej publiczności. Sukces takiego przedsięwzięcia zależy często nie tylko od zawartych treści, ale w znakomitej mierze od formy ich przekazania i wrażenia zbudowanego po stronie odbiorców. Różne zasady, metody, narzędzia i tricki pomogą uczestnikom szkolenia osiągnąć zamierzony efekt swoich prezentacji i czerpać z nich satysfakcję.

Zarządzanie projektami
Komunikacja
Współpraca w zespole
Mobbing – zapobieganie i obrona
Przygotowanie i Prowadzenie AC/DC
Rekrutacje
Train The Trainers