360˚ Feedback / Ankieta

USŁUGA

360˚ Feedback / Ankieta

Ocena 360 stopni to sposób oceny pracowników polegający na analizie informacji dotyczących pracownika – w większości przypadków menedżera - pochodzących z wielu perspektyw (tj. z perspektywy przełożonego, kolegi na równoległym stanowisku, podwładnego i innych osób współpracujących - np. Klientów oraz z perspektywy własnej). Każdy Uczestnik badnia otrzymuje swoj indywidualny raport z wynikami.

Proces oceny 360 stopni rozpoczyna się od wyboru grupy osób ocenianych, określenia kompetencji, które będą brane pod uwagę w procesie oceny, a następnie doboru tych osób, które będą dokonywać oceny. W każdym procesie opracowujemy kwestionariusz oceny dostosowany do potrzeb Klientów i modyfikujemy naszą platformę do implementacji. W kolejnym kroku zapraszamy Uczestników do uzupełnienia ankiet i monitorujemy proces ich wypełniania. Po zebraniu danych tworzymy raporty, a następnie koncentrujemy się na najważniejszej części całego procesu – czyli na udzieleniu dokładnej i rzetelnej informacji zwrotnej na temat tego, jak jest postrzegane funkcjonowanie danego pracownika w organizacji, podkreślając mocne strony oraz wskazując kierunki rozwoju.


Badanie ankietowe pozwala firmom na poznanie poziomu motywacji i zaangażowania pracowników. Opinie pracowników na temat firmy oraz stopień ich zaangażowania w pracę są kluczowymi wskaźnikami dla każdej organizacji, stanowią cenne źródło informacji pozwalających na planowanie dalszego rozwoju firmy. Zarówno badanie 360 stopni jak i ankieta są przeprowadzane on-line. Każdy z Uczestników otrzymuje indywidualny, automatycznie wygenerowany link umożliwiający dostęp do badania.

Etapy projektu badania ankietowego mogą wyglądać następująco:

  1. Opracowanie badanych obszarów oraz pytań zastosowanych w ankiecie
  2. Ustalenie procesu komunikacji z Uczestnikami i szczegółów organizacyjnych
  3. Ustalenie listy osób objętych badaniem
  4. Przeprowadzenie badania i zbieranie danych on-line
  5. Opracowanie wyników w formie raportów: zbiorczego i przekrojowych
  6. Przekazanie wyników i feedback dla Przedstawicieli Klienta
NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

    Formularz kontaktowy    i/lub