Direct Search

USŁUGA

Direct Search

Dobrze dobrani menedżerowie i kluczowi eksperci mają w firmach newralgiczny wpływ na sukces organizacji. Dla naszych Klientów wyszukamy ich i pomożemy w procesie ich zatrudnienia.

Źródłem przewagi konkurencyjnej są często sukcesy w prowadzeniu multidyscyplinarnych projektów w ramach złożonych organizacji.

Bez względu na to, czy dotyczą one wzrostu, doskonalenia czy optymalizacji, kluczowe procesy wymagają angażowania efektywnych menedżerów średniego szczebla i najwyższej klasy ekspertów, których często trzeba pozyskać z rynku pracy.

Direct Search to metoda bezpośredniego poszukiwania menedżerów o umiejętnościach rzadko spotykanych na rynku pracy. Zakłada identyfikację odpowiednich osób poprzez analizę właściwych grup zawodowych i penetrację firm o podobnym profilu, strukturze i organizacji, oraz bezpośrednie nawiązanie kontaktu z potencjalnymi Kandydatami. Badanie rynku, które prowadzimy w ramach tych projektów wymaga od nas bardzo wnikliwej wiedzy sektorowej i stanowiskowej. 

W uzasadnionych przypadkach wspieramy proces poszukiwań poprzez publikację ogłoszeń w starannie dobranych serwisach internetowych w celu zebrania dodatkowej puli potencjalnych Kandydatów. Publikacja ma zazwyczaj charakter poufny, uniemożliwiający identyfikację firmy, dla której prowadzone jest poszukiwanie Kandydatów. 

Zobacz opis metody

Pula potencjalnych Kandydatów jest analizowana i weryfikowana w oparciu o precyzyjne kryteria selekcji uzgodnione z Klientem. Najbardziej odpowiednie osoby zapraszamy na spotkania mające formę ustrukturyzowanego wywiadu. Wywiad pozwala nam ocenić doświadczenie zawodowe Kandydatów, ich kwalifikacje merytoryczne, predyspozycje osobowościowe oraz zweryfikować aktualny poziom motywacji do podjęcia pracy dla naszego Klienta. 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie pisemnych Raportów Indywidualnych na temat wybranych finalnie kilku Kandydatów, którzy w największym stopniu spełniają uzgodnione wymagania. Jednocześnie następuje organizacja ich bezpośrednich spotkań z naszym Klientem. Po zapoznaniu się ze wstępnymi preferencjami Klienta, zbieramy referencje zawodowe wskazanego Kandydata, aby wspomóc podjęcie ostatecznej decyzji. 

Dodatkowym narzędziem weryfikacji kompetencji Kandydatów, może być zastosowanie testów psychometrycznych oraz narzędzia typu Individual Assessment, które przeprowadzamy w finalnej fazie projektu rekrutacyjnego. 

W ramach standardowej usługi prowadzimy również aktywne wsparcie procesu integracji zatrudnionych Kandydatów. 

Nasz Proces

Przed i tuż po uruchomieniu procesu
01
Analiza kontekstu poszukiwania
1-2 tydzień od początku projektu
02
Penetracja i badania rynku, wywiady telefoniczne
3-5 tydzień od początku projektu
03
Rozmowy kwalifikacyjne „Face to Face”
04
Przygotowanie „Short List” i raportów o Kandydatach
5-7 tydzień od początku projektu
05
Prezentacja – spotkania Klientów z Kandydatami
06
Sprawdzenie Referencji
07
Zbieranie informacji zwrotnych po spotkaniach
08
Wsparcie podczas rozmów finalizacyjnych
1,5-2 miesiące po zatrudnieniu Kandydata
09
Monitoring po zatrudnieniu – wsparcie Konsultanta dla Klienta i Kandydata
NASZE DOŚWIADCZENIE

Case Study

NASZE DOŚWIADCZENIE

Case Study

W prowadzonych procesach rekrutacyjnych zwykle docieramy do Kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy. Bardzo często na pytanie o motywację słyszymy odpowiedź: po prostu ciekawość. Przekształcenie tej ciekawości w otwartość na ofertę jest zadaniem zarówno rekrutera jak i nowego pracodawcy. Czym zatem zachęcić Kandydata do zmiany swojego nastawienia?

NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalistów

Managing Partner
Partner

    Formularz kontaktowy    i/lub