CASE STUDY

Kultura organizacji – kluczowy benefit

Szczegóły

Usługa:
Direct Search
Branża:
Chemia przemysłowa
Klient:
DST Chemicals

W prowadzonych procesach rekrutacyjnych zwykle docieramy do Kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy. Naszym zadaniem jest więc przekonanie ich do rozważenia potencjalnych zmian w karierze. Bardzo często na pytanie o motywację słyszymy odpowiedź: „po prostu ciekawość”. Przekształcenie tej ciekawości w otwartość na ofertę jest zadaniem zarówno rekrutera jak i nowego pracodawcy. Czym zatem zachęcić Kandydata do zmiany swojego nastawienia? Jakie benefity zaoferować, aby uznał ofertę za atrakcyjną?

Okazuje się, że jedną z kluczowych kwestii staje się kultura organizacyjna firmy oparta nie o materialne benefity pracownicze, ale sposób zarządzania i wartości, dzięki którym pracownicy czują, że stanowią wartość dla firmy i są dumni, że mogą być jej częścią. Ciekawym przykładem obrazującym to twierdzenie jest niedawno zakończony proces rekrutacyjny, jaki prowadziliśmy dla firmy DST Chemicals, duńska firma działająca w obszarze chemii przemysłowej do obróbki metali. Poszukiwaliśmy osoby na kluczowe stanowisko techniczne w Polsce. Zdecydowana większość Kandydatów przyjmowała zaproszenie na pierwsze spotkanie po prostu z ciekawości. W miarę trwania procesu obserwowaliśmy diametralną zmianę tego nastawienia w determinację do zmiany pracodawcy. Trzeba zaznaczyć, że firma DST Chemicals bardzo otwarcie mówiła o tym jak trudna jest to rola, z jakimi wyzwaniami należy się mierzyć, nie koloryzując rzeczywistości. Jednocześnie bardzo wyraźnie podkreślała dbałość o człowieka i jego komfort pracy, otwartość na jego potrzeby, zapewnienie mu wsparcia w „miękkim” wejściu w organizację. Okazuje się, że pozamaterialne formy motywowania takie, jak przykładanie wagi do potrzeb pracowników, liczenie się z ich zdaniem, dobra komunikacja, zapewnienie przyjaznego miejsca pracy jest równie ważne jak benefity materialne.

Warto zatem pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna to nie tylko sprawdzenie kompetencji Kandydata, ale również możliwość zaprezentowania kultury organizacyjnej, która może być czynnikiem warunkującym dalszy przebieg procesu rekrutacyjnego i postrzeganie firmy na rynku.

NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalistów

Partner
Partner Zarządzający

    Formularz kontaktowy    i/lub