Development Centre

USŁUGA

Development Centre

Development Centre jest to metoda oceny kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników w odniesieniu do obecnych jak i przyszłych zadań oraz planowania ścieżek ich rozwoju. Metoda ta dostarcza informacji na temat wiedzy, umiejętności i postaw uczestników Development Centre, wskazuje na te, które są na odpowiednim poziomie dla zajmowanego przez nich stanowiska oraz te, których rozwój przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Wyniki Development Centre są szczegółowo omawiane z kierownictwem firmy Klienta oraz z bezpośrednimi przełożonymi uczestników procesu DC w celu wskazania najbardziej efektywnych metod pracy i rozwoju poszczególnych pracowników.

Ponadto, dzięki informacjom zwrotnym, które uczestnicy Development Centre otrzymują zarówno w formie pisemnej, jak i podczas indywidualnych sesji, każdy pracownik ma możliwość pogłębienia samoświadomości odnośnie swoich mocnych i słabszych stron. Jednocześnie ma także okazję do pełnego przeanalizowania własnych planów rozwoju w ramach organizacji w odniesieniu do otrzymanych rekomendacji szkoleniowo-rozwojowych.

Opis metody:

Kompetencje, kluczowe dla danego stanowiska, są ustalane wspólnie z Klientem, odpowiednio zdefiniowane oraz operacjonalizowane. Na tej podstawie opracowujemy metodologię Development Centre, która obejmuje obszerny zestaw technik symulacyjnych, narzędzi psychometrycznych oraz zadań podobnie jak w Assessment Centre, przy czym kluczowym aspektem jest diagnoza potencjału rozwojowego i określenie metod, które najbardziej efektywnie wspomogą ten rozwój. W celu dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny wykorzystujemy zestaw zadań i ćwiczeń odpowiednich dla specyfiki firmy i ocenianych kompetencji.

Wśród nich mogą być między innymi:

 • dyskusje grupowe z przydzielonymi konkretnymi rolami lub bez,
 • zadania wykonawcze grupowe lub indywidualne,
 • prezentacje na forum większej grupy lub tylko przed asesorami,
 • symulacje „trudnych rozmów” np. z Klientami, pracownikami, przełożonymi itp. w roli rozmówcy występują specjalnie przygotowani „aktorzy”,
 • zadanie pisemne typu ”case study” (studium przypadku), „in basket” (analiza dużej ilości dokumentów i podejmowanie decyzji na ich podstawie), „fact finding” (ustalanie faktów na podstawie zadanych informacji),
 • testy wiedzy,
 • testy umiejętności analizy informacji słownych i danych liczbowych,
 • testy kreatywności, spostrzegawczości,
 • kwestionariusze osobowości zawodowej (np. Kwestionariusz Stylów Zawodowych WAVE).

Realizację zadań obserwują, analizują i oceniają specjalnie dobrani asesorzy posiadający zarówno odpowiednie do danego procesu doświadczenie biznesowe, jak również wiedzę i umiejętność wnikliwej analizy obserwowanych zachowań i określenia właściwych kierunków rozwoju.

Development Centre umożliwia zdobycie pełnych informacji na temat kluczowych kompetencji pracowników, silnych i słabych stron w odniesieniu do zajmowanego stanowiska i pełnionych obowiązków. Jednocześnie wskazuje na obszary koniecznego rozwoju i umożliwia budowanie planu indywidualnego działania, mającego na celu zwiększanie efektywności w poszczególnych aspektach aktualnych i przyszłych zadań.

NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

  Formularz kontaktowy  i/lub