Direct Search

Źródłem przewagi konkurencyjnej są często sukcesy w prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów w ramach złożonych organizacji. Bez względu na to, czy dotyczą one wzrostu, rozwoju czy optymalizacji, kluczowe procesy wymagają angażowania efektywnych menedżerów średniego szczebla i najwyższej klasy ekspertów, których często trzeba pozyskać z rynku pracy.

Direct Search to metoda bezpośredniego poszukiwania menedżerów o umiejętnościach rzadko spotykanych na rynku pracy. Zakłada identyfikację odpowiednich osób poprzez analizę właściwych grup zawodowych i penetrację firm o podobnym profilu, strukturze i organizacji, oraz bezpośrednie nawiązanie kontaktu z potencjalnymi Kandydatami. Badanie rynku w ramach Direct Search wymaga bardzo wnikliwej wiedzy sektorowej i stanowiskowej.

W uzasadnionych przypadkach wspieramy proces poszukiwań poprzez publikację ogłoszeń w starannie dobranych tytułach prasowych oraz serwisach internetowych w celu zebrania dodatkowej puli potencjalnych Kandydatów. Publikacja ma zazwyczaj charakter poufny, uniemożliwiający identyfikację firmy, dla której prowadzone jest poszukiwanie Kandydatów.

Opis metody:

Pula potencjalnych Kandydatów jest analizowana i weryfikowana w oparciu o precyzyjne kryteria selekcji uzgodnione z Klientem. Najbardziej odpowiednie osoby zapraszamy na spotkania mające formę ustrukturalizowanego wywiadu. Wywiad pozwala nam ocenić doświadczenie zawodowe Kandydatów, ich kwalifikacje merytoryczne, predyspozycje osobowościowe oraz zweryfikować aktualny poziom motywacji do podjęcia pracy dla naszego Klienta.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie pisemnych Raportów Indywidualnych na temat wybranych finalnie kilku Kandydatów, którzy w największym stopniu spełniają uzgodnione wymagania, oraz organizacja ich bezpośrednich spotkań z naszym Klientem. Po zapoznaniu się ze wstępnymi preferencjami Klienta, zbieramy referencje zawodowe wskazanego Kandydata aby wspomóc podjęcie ostatecznej decyzji.

Dodatkowym narzędziem weryfikacji kompetencji Kandydatów, może być zastosowanie testów psychometrycznych oraz narzędzia typu Individual Assessment, które przeprowadzamy w finalnej fazie projektu rekrutacyjnego.

W ramach standardowej usługi prowadzimy również aktywne wsparcie procesu integracji zatrudnionych Kandydatów.