Coaching / Mentoring

USŁUGA

Coaching / Mentoring

Głównym celem coachingu / mentoringu jest dostarczenie Klientowi narzędzi do powiększenia jego naturalnych zdolności osiągania jak najlepszych rezultatów.

Coaching - nasze podejście:

Coaching – nasze podejście:

Coaching jest usystematyzowanym procesem rozwojowym nastawionym na wspomaganie Klienta (Uczestnika procesu coachingu) w definiowaniu i realizacji celów. W procesie coachingu, dzięki świadomie stosowanym przez Coacha narzędziom, Klient wyłania skuteczne rozwiązania, strategie działania i podejmowania decyzji. Uczestnik może z jednej strony zidentyfikować swoje specyficzne kompetencje stanowiące jego istotny potencjał, z drugiej zaś ma okazję wybrać i doskonalić te, które zapewnią mu największą efektywność i sukces w działaniu.

Celem coachingu jest doskonalenie przez Klienta sposobu osiągania rezultatów we wspólnie z Coachem zdefiniowanym obszarze, ukierunkowanie i przyspieszenie tempa rozwoju, a dzięki temu podniesienie efektywności i satysfakcji z pracy. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, korzystając z informacji na temat przeszłości Klienta jako podstawy do wypracowania najlepszych dla Klienta rozwiązań i wdrożenia ich w życie. W tym procesie Coach jest partnerem wspomagającym Klienta w dokonywaniu „odkryć” na swój temat i wdrażaniu skutecznych sposobów działania.

Coaching indywidualny

Proces coachingu indywidualnego może dotyczyć każdego zagadnienia zgłoszonego przez Klienta. Rozpoczyna się od zdefiniowania przez Uczestnika pożądanego celu. W trakcie coachingu konstruuje się odpowiednie kroki służące osiągnięciu celu, np. wykonanie pewnych zadań, wykształcenie nowych nawyków, rozwinięcie pożądanych umiejętności, rozwój wiedzy, stosowanie odpowiednich technik i modeli zachowań. Jednocześnie Coach pomaga Uczestnikowi w radzeniu sobie z przekonaniami hamującymi zmianę oraz z pojawiającymi się celami konkurencyjnymi.

Coaching zespołowy

Proces coachingu grupowego/zespołowego jest nastawiony na doskonalenie rezultatów pracy zespołu. W tym celu Coach na bieżąco udziela grupie informacji zwrotnych dotyczących komunikacji, interakcji pomiędzy członkami grupy, wkładu każdej osoby z zespołu w rezultat grupowy, etapu pracy zespołu, efektywności działań itd. Coaching grupowy jest przeprowadzany w trakcie realnych, roboczych spotkań zespołu.

Korzyści, jakie osiąga Klient w wyniku pracy z Coachem to:

  • określanie bardziej znaczących i jednoznacznych celów dla siebie i organizacji,
  • wzrost samoświadomości oraz poczucia odpowiedzialności za stawiane sobie cele,
  • zrozumienie swojej motywacji i jej zwiększenie, aby osiągać cele,
  • wzrost efektywności osiągania postawionych sobie celów.

Mentoring:

Mentoring to proces, w którym osoba z dużym praktycznym doświadczeniem i sukcesami zawodowymi przyjmuje na siebie zadanie wprowadzenia pracownika (specjalisty lub menedżera) w nową rolę lub do firmy oraz wspomagania w rozwoju tego pracownika. Jest to proces wspierania, doradzania oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Celem mentoringu jest rozwój kompetencji oraz podniesienie efektywności i skuteczności osoby poddanej takiemu procesowi.

Kto może zostać Mentorem?

Historycznie Mentor – to mieszkaniec Itaki, stary przyjaciel i nauczyciel Odyseusza. Dziś jest to synonim doświadczonego doradcy, przewodnika, wychowawcy – wcielenie mądrości. Tak więc Mentorami mogą w organizacji zostać osoby doświadczone, z dużym stażem i umiejętnościami oraz z właściwym podejściem do swoich Uczniów.

W PSI Polska wyróżniamy 2 rodzaje mentoringu: mentoring menedżerski oraz ekspercki. Pomagamy naszym Klientom we wdrożeniu założeń mentoringu w organizacji, zidentyfikowaniu potencjalnych kandydatów na Mentorów oraz przygotowaniu ich do pełnienia tej ważnej roli. Udzielamy także regularnych konsultacji i pomagamy ocenić skuteczność działań.

Procesy rozwojowe są ściśle związane z ogólnym kierunkiem, w którym pragnie podążać organizacja. To jej bieżące i przyszłe potrzeby są podstawą do tworzenia spójnej polityki i strategii HR oraz rozwiązań, które zagwarantują osiągnięcie celów za pośrednictwem ludzi. Poniżej przedstawiamy różne narzędzia, które przygotowujemy i wdrażamy u naszych Klientów.

NASI PRACOWNICY

Kontakt do Specjalisty

Partner Zarządzający

    Formularz kontaktowy    i/lub